Skip to content

Czech

ERDI

Vítejte na stránkách projektu ERDI – Empowering Regional Development and Innovations, jehož cílem je přispět k vytvoření znalostí a dovedností podporujících rozvoj bioekonomiky po stránce vzdělávací, ale i regionálního obchodu.

ERDI v kostce

Pojem bioekonomika se objevuje v nejrůznějších významech. Ve svém nejzákladnějším výkladu odkazuje na trvale udržitelné a zároveň výnosné využívaní přírodních zdrojů, které přináší nové produkty, procesy a technologie spojené především s využitím dřeva a biomasy. V širším smyslu je bioekonomika nástrojem udržitelného ekonomického rozvoje a tvorby pracovních míst. Přesto je dle názoru organizací spojených v projektu ERDI potenciál bioekonomiky stále nedostatečně využit. Chybí zkušená pracovní síla a zároveň je patrný nedostatek úspěšných regionálních obchodních modelů. Cílem projektu ERDI je vytvořit mosty mezi regionálními aktéry a podpořit tak vznik kreativního a inovativního prostředí.

Státy Evropské unie čelí mnoha ekonomickým, společenským a environmentálním výzvám. Periferní a zemědělské regiony často trpí důsledky klesající ekonomiky, zvyšující se nezaměstnanosti a nepříznivými trendy v migraci obyvatelstva. Projekt ERDI se snaží o nalezení řešení alespoň pro část těchto problémů, jako vhodné se jeví zvyšování specializace, podpora soukromého podnikání a sdílení znalostí v rámci regionální a lokální bioekonomiky.

Projekt ERDI pracuje na základě multidisciplinární mezinárodní sítě výzkumných institucí, podnikatelských subjektů a veřejné správy. Jedním z výstupů tohoto projektu je vytvoření materiálů, které by měly pomoci zvýšit znalosti, ale hlavně kompetentnost absolventů škol v problematice bioekonomiky. Dalším výstupem projektu je posilování vazeb mezi jednotlivými aktéry v regionu a sdílení zkušeností mezi stakeholdery z různých regionů Evropské unie. V neposlední řadě zvyšuje projekt ERDI dostupnost vyššího vzdělání v oblasti bioekonomiky a regionálního rozvoje díky tvorbě nových digitálních výukových materiálů.

ERDI partnerství

Projekt ERDI těží z partnerství multidisciplinárního, mezisektorového týmu, který kombinuje znalosti evropských univerzit, vysokých škol a partnerů z praxe. Kromě partnerů z České republiky, Finska, Maďarska, Nizozemí a Slovenska jsou součástí konsorcia také partneři z kanadské provincie New Brunswick.

Jak již bylo uvedeno, projekt ERDI představuje spojení různých aktérů regionálního rozvoje, kteří se snaží o rozbor bioekonomiky a na ní navázaného regionálního rozvoje z nejrůznějších pohledů, akcentující zejména tyto oblasti: veřejná správa, zemědělství, podnikání, evropské vztahy a právo, obnovitelné zdroje energie a sociální otázky.

Důležitým prvkem v projektu ERDI je spolupráce s kanadskou univerzitou, vysokou školou a dalšími partnery z praxe. Jejich zkušenosti s problematikou regionálního rozvoje a fungováním regionálních sítí a obchodních modelů umožňuje konsorciu přinést nové myšlenky do evropského prostředí.