Skip to content

Slovak

ERDI

Vitajte na stránke ERDI – Posilňovanie regionálneho rozvoja a inovácií (Empowering the Regional Development and Innovations).

Erdi v kocke

Európske krajiny v súčasnosti zápasia s ekonomickými a sociálnymi výzvami. Odľahlejšie a vidiecke regióny majú problémy predovšetkým so znižujúcou sa ekonomickou úrovňou, nezamestnanosťou a migráciou. Projekt ERDI sa snaží hľadať riešenia na tieto problémy prostredníctvom posilnenia znalostí, podnikania a spolupráce v oblasti bioekonómie. ERDI projekt si stanovuje za cieľ zlepšiť schopnosť absolventov zamestnať sa a zlepšiť konkurencieschopnosť regionálnej ekonomiky za účelom zvýšenia príjmov v budúcnosti.
Bioekonómia v ERDI sa vzťahuje na udržateľné a na zisk orientované využitie obnoviteľných zdrojov v oblasti energetiky a poľnohospodárstva. Bioekonómia je jednou z rastúcich podnikateľských aktivít v Európe. Zároveň, predstavuje nástroj pre udržateľný a inkluzívny ekonomický rast a tvorbu práce. Napriek tomu, v oblasti bioekonómie pretrváva nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a počet podnikateľských modelov je taktiež nedostatočný.
ERDI je projekt založený na multidisciplinárnej a medzinárodnej sieti vzdelávacích inštitúcií a podnikateľských subjektov. ERDI rozvíja znalosti študentov a ďalších príjemcov v oblasti bioekonémie a podporuje multikulturálne a prierezové zručnosti. ERDI zároveň internacionalizuje vzdelávanie; posilňuje inovácia a spája všetkých aktérov na rôznych úrovniach a regiónoch. Navyše, ERDI posilňuje otvorenosť a dostupnosť vyššieho vzdelávania prostredníctvom inovácií digitálneho spracovania vzdelávacích materiálov.